Verksamhet

VÄLKOMMEN TILL TORDYVELNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I SKÖVDE KOMMUN (uppdaterad 2021-08-26)

Tordyvelns samfällighetsförening bildades 1972. Via anläggningsbeslut daterat maj 1972 framgår, att samfälligheten bildats via en förrättning, vilken skall omfatta fastigheterna Tordyveln 1-179. Hur verksamheten bedrivs i samfälligheten samt övrig information, kan du se under respektive rubrik. Se även Tordyvelns Ordningsregler som finns på hemsidan.

Årsstämma

Ordinarie årsstämma sker i mars månad varje år. I december månad får medlemmarna kallelse till årsstämman. I kallelsen framgår dag, tid och plats för den kommande årsstämman. Motioner som medlem önskar få behandlad på stämman, skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december. Handlingar till årsstämman utdelas till alla medlemmar ca 14 dagar före stämman. Handlingarna innhåller verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, motioner, styrelsens förslag till åtgärder för kommande år, förslag till budget inklusive månadsavgifter. På årsstämman sker även val till styrelse, revisorer och valberedning.

Styrelse/Ansvarsområden

Vid årsstämman väljs en styrelse. För närvarande består styrelsen av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen konstituerar sig efter årsstämman. Styrelsen fördelar löpande arbetsuppgifter. Se vidare under fliken "Styrelse/Kontaktpersoner".

Ekonomi /Avgifter

Vid årsstämman beslutas om den budget som gäller för kommande verksamhetsår. Budgetåret är kalenderåret, dvs 1/1-31/12. Avgiftsperioden för månadsavgifter till samfälligheten är däremot inte kalenderår, utan är från 1/5-30/4.Månadsavgifterna är för närvarande (2021): GN;2482 N;2354 GK;2696 K:2525 V:2717.

Grannsamverkan

Vid årsstämman 2003 beslöts att Tordyveln skulle ansluta sig till projektet GRANNSAMVERKAN. Projektet är ett samarbete mellan polis, försäkringsbolag och boende. Sedan 2003 har Tordyveln varit medlem. Medlemsskapet är gratis, och bygger på frivilligt arbete. Tanken med grannsamverkan är att alla inom Tordyveln tar sitt ansvar, dvs. är uppmärksamma på vad som händer och rapporterar det som avviker från det dagliga till styrelsen, helst via vår hermsida www.tordyveln.com/forum. Genom att rapportera via hemsidan får också alla medlemmar informationen. Förhoppningsvis har vi alla en sådan kontakt med grannar, att vi både informerar när vi är borta och kanske även ber om tillsyn. Vid alla infarter till Tordyveln finns skyltar uppsatta om medlemsskapet i Grannsamverkan.

Gemensamhetsanläggningen

Enligt anläggningsbeslut ingår följande (utom de delar som tillhör den egna fastigheten) i gemensamhetsanläggningen för Todyveln; Kvarterslokalen, Undercentralen, Grönområden, Gator, Parkeringsplatser, Garage, Lekplatser, Bollplan, Planteringar, El-ledningar, VVS, Kabel-TV. Det som ingår i gemensamhetsanläggningen skall skötas och förvaltas av medlemmarna gemensamt.

Löpande skötsel av gemensamhetsanläggningen

Både sommarunderhåll (gräsklippning/kantklippning) och vinterunderhåll (snöröjning, sandning, grusupptag på våren) sköts via entreprenören HSB. Vid ordinarie årsstämma 2021 beslöts också att de tidigare två årliga städdagarna läggs ut på entreprenad till HSB. Både sommar- och vinterunderhåll samt "städdagarna" avser endast de ytor som ingår i gemensamhetsanlägningen.

Hushållsavfall/Återvinning

Samfälligheten har för närvarande 5 sopcontainrar utplacerade inom Tordyveln. Dessutom finns "bruna soptunnor" för källsortering av matavfall. Soptunnorna finns vid samtliga 5 containrar. I DE BRUNA SOPKÄRLEN FÅR ENDAST SLÄNGAS MATAVFALL. DE BRUNA PAPPERSPÅSARNA SOM FINNS VID VARJE SOPCONTAINER SKALL ANVÄNDAS FÖR MATAVFALL. Containrarna töms var 14:e dag (torsdagar,jämna veckor) medan de bruna soptunnorna töms varje vecka (torsdagar). Finns det felaktigt slängt avfall i de bruna sopkärlen- så blir de inte tömda. Samfälligheten uppmanar till aktiv återvinning/källsorteruing. Närmaste återvinningsstation är belägen på Västra Skogsrovägen, mitt emot Spånvägen. Anläggningen är öppen helgfria tisdagar kl 17-20 samt helgfria lördagar kl 9-12. Dessutom finns Risängens återvinningscentral (Komponentvägen, Skövde). Risängen har för närvarande följande öppetider; Helgfria Måndagar 7-19, tisdagar+onsdagar +fredagar 7-16.30, torsdagar 7-19 samt lördagar 8.30-14.00. För kontroll av öppettider,se Skövde kommuns hemsida

Lån av kvarterslokal

Kvarterslokalen kan lånas för olika aktiviter. Utlåning sker endast till medlemmar i Tordyveln. (Medlemmar=lagfarna ägare till fastighet). Lokalen får disponeras först efter det att bokning skett via styrelsens kontaktperson, se fliken Styrelse/Kontaktpetrsoner. Regler m.m. hittar du under fliken Kvarterslokal. Ingen form av fritids- eller idrottsaktivitet får förekomma i kvarterslokalen. Övernattning är inte heller tillåtet. Depositionsavgift skall lämnas inför varje lånetillfälle.

Kabel-TV

Samfälligheten är ansluten till ComHem/Tele 2 via eget kabel-tv-nät. Avgiften för kabel-tv ingår i fastigheternas månadsavgifter. Från den 9 september 2020, så är TV sändningarna digitala. Följande kanaler finns i det digitala utbudet: SVT1 - SVT2 - SVT24/SVTB - Kunskapskanalen -TV3 - TV4 - TV5 - TV6 - TV7 - TV8 - TV9 - TV10 -TV11 - TV12- Lokal TV - ATG Live. ( Tele 2, tidigare CiomHem har meddelat att kanaländringar sker under september. Via ny information meddelar Tele 2 att ändringar för kanal 6+10 sker tidigast 2021-10-31. Vid fel på kabel tv (fel som inte är inne i egna fastigheten) kontakta Com Hem/Tele 2 på Kundtjänsts telefon 90 222. Kontaktperson för kabel-TV framgår under fliken styrelse/kontaktpersoner

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.