Stadgar

STADGAR

Ärende

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

___________________________________________________________________________

§ 1
Firma

Föreningens firma är Kv. Tordyvelns samfällighetsförening i Skövde kommun.

§2
Samfälligheter

Det eller de anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat om denna gemensamhetsanläggning är ramen för förvaltningen.
Föreningen förvaltar Tordyveln GA:1 i Skövde kommun (*anläggningsbeslut, Skövde kommun, avslutad förrättning 1972-05-08 ,akt 1683K-1391
*fastighetsbildningsmyndighetens beslut 1978-02-09, akt 1683K-1665 *fastighetsbildningsmyndighetens protokoll 1986-09-11, akt 1683K- 2156)

§ 3
Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4
Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd
egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5
Styrelse, säte,
sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Skövde kommun Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter och minst 2 suppleanter.
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Skövde

§ 6
Styrelse
Val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år.
Första gången val äger rum skall 3 ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7
Styrelse kallelse till sammanträde,föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske
minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla
uppgift om förekommande ärenden.
Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8
Styrelse
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst
beslutförhet, halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav
protokoll skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9
Styrelse,
Styrelsen skall
Förvaltning

1 förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,

2a ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma,

3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,

4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10
Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11
Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden januari – december

§ 12
Underhålls och
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall månatligen
Förnyelsefond avsättas minst 150 kronor per fastighet, alternativt det belopp som föreningsstämman beslutar.

§ 13
Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14
Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom skriftligt besked till samtliga medlemmar.
Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman,
vilka ärenden som skall förekomma på stämman,
uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom att de
bifogas i utlämnade stämmohandlingar, alternativt informeras vid årsstämma.

§ 15
Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under december månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga
för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16
Dagordning vid Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
Stämma
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10 val av revisorer och suppleanter
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§ 17
Disposition av
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott
avkastning skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 18
Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal,
ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19
Flera verksamhets
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt, har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten(erna) utgör……..

§ 20
Protokollsjustering,
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman
tillgänglighållande och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna

§ 21 Ordningsregler, Förutom dessa stadgar finns av föreningsstämmor beslutade ordningsregler

Dessa stadgar har reviderats vid ordinarie föreningsstämma 2020-03-21

Ändringarna är registrerade och godkända av Lantmäteriet 2020-06-01, ärende nr SFR2020-02284

KOMMENTAR TILL STADGARNA

Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltningm av samfälligheter.

Till ingressen SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stadgarnas innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan föreningsmedlemmarna dock i vissa hänseenden avvika från SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen.

Till § 1 Firma
Huvudregeln är att om en samfällighetsförening nybildas, skall föreningens firma innehålla ordet samfällighetsförening (29§SFL). Firman skall tydligt skilja sig från andra firmor som är registrerade hos den statliga Lantmäterimyndigheten. Detta gäller även när en vägsamfällighet eller en vägförening upplöses och ersätts av en samfällighetsförening samt när en förvaltning enligt bysamfällighetslagen eller LGA ombildas till en samfällighetsförening. Om däremot en vägsamfällighet eller vägförening inte upplöses, utan endast övergår till stadgar enligt SFL, får vägsamfälligheten respektive vägföreningen behålla sin
gamla firma (9 § lagen [1997:620] om upphävande av lagen [1939:608] om enskilda vägar).

Till § 2 Samfälligheten
Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose (18 § SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger samt influtna medel vid försäljning.
Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådant sätt att de kan identifieras. Om marksamfällighet eller gemensamhets- anläggning blivit registrerad bör registerbeteckningen anges.

Till § 3 Grunderna för förvaltningen
Samfällighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteri-förrättning och framgår i så fall av förrättningshandlingarna. Är det vid förrättning bestämda ändamålet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har något ändamål inte föreskrivits vid förrättning bör grunderna för förvaltningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förrättningsavgörande kan komma att under-kännas vid registreringen.

Till § 4 Medlem
Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfällighet och med delägare ägaren av delägarfastighet (1 § 2 stycket SFL). För samfällighet enligt vattenlagen (SFS 1983:291) är dessa definitioner något annorlunda. Medlemmarna i samfällighets-förening utgörs av delägarna i samfällighet (17 § SFL).
Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund, naturreservat, som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller 4 SFL. Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.
Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 1 eller 2 SFL skall vid tillämpning av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe (3 § SFL).

Till § 5 Styrelse säte, sammansättning
Styrelsen för samfällighetsföreningen skall bestå av en eller flera
ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1988:1259).

Till § 6 Styrelse, val

När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen skall bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna (31 § SFL).
Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tid för vilken han utsetts (32 § SFL).
Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot förhindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför, får länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse (33 § SFL).
Om ej annat följer av stadgarna eller av beslut tagna av stämman, får styrelsen utse särskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas (34 § SFL).
Uppgift om föreningens postadress, om styrelseledamöternas fullständiga namn, bostads- och postadress och telefon samt om firmatecknare om sådan utsetts skall anmälas till den statliga Lantmäterimyndigheten (26 § SFL). Även ändring i dessa förhållanden skall anmälas till den statliga Lantmäteri-myndigheten (39 § SFL).

Till § 7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Inga kommentarer.

Till § 8 Styrelse beslutförhet, protokoll

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styrelsesammanträde de flesta röstande förenar sig. Vid val avgörs lika röstetal genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Första stycket gäller ej, om annat föreskrivs i stadgarna (38 § SFL).
Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant.
Tredje stycket avser bl. a. då kontakt tas med brev eller per telefon.

Till § 9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag (SFL), stadgarna och beslut tagna av stämman, i den mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan författning eller mot stadgarna (35 § SFL).
Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36 § SFL).
Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller beslut tagna av stämman överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för länge tid än fem år (37 § SFL).
Bestämmelserna under punkten 5 är endast avsedd för föreningar
med flera samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna har del efter olika andelstal. Bestämmelsen anknyter till 41 §, 42 §, 45 §, 48 § och 60 § SFL.

Till § 10 Revision

Revisionen avser räkenskapsperiod. Eftersom räkenskapsperiod inte behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens förvaltning komma att revideras i omgångar.
Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som ingått i styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser

Till § 12 Underhålls och förnyelsefond

Regler om fondering finns i 19 § SFL.

Till § 13 Föreningsstämma
Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så långt efter räkenskapsperiods utgång att revisorerna får tid att revidera och avge revisionsberättelse och styrelsen därefter får tid att kalla till stämma.
Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.
Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem (47 § 3 st. SFL).

Till § 14 Kallelse till stämma

Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter skall länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma (47 § SFL).

Till § 15 Motioner

Inga kommentarer.

Till § 16 Dagordning vid stämma

Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § SFL).
Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman (50 § 2 st. SFL).
Talan får föras mot uttaxering (46 § SFL) och stämmobeslut (53 § SFL).

Till § 17 Disposition av avkastning

Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt
överskott bör bestämmelsen utgå.

Till § 18 Stämmobeslut

Den som underlåtit att i rätt tid fullfölja sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL).
Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som
ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett
väsentligt intresse som strider mot föreningens angelägenhet (48 § SFL).
Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandling av fråga som rör hans rätt (48 § SFL).
Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetod).
I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas
röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49 § SFL) (andelstalsmetod).
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem.
Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning,
medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden.
Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i
stadgarna (49 § SFL).
För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrivs i stadgarna (51 § SFL).
Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst.
För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrivs strängare villkor i stadgarna skall det gälla.
Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering.
Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll
över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett (52 § SFL).

Till § 19 Flera verksamhetsgrenar

Angående innebörden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se kommentaren till § 18.
Några i alla sammanhang godtagbara hållpunkter för en jämförelse mellan samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar när det gäller intresset och ansvaret för gemensamma åtgärder kan knappast uppställas.
Om det emellertid är avgjort hur intresset och ansvaret för den
gemensamma åtgärden är att fördela mellan verksamhets-grenarna finns en norm för den angivna jämförelsen. Ett sådant avgörande kan åstadkommas genom att i stadgarna bestäms hur kostnaderna för viss verksamhet, exempelvis administrations-kostnader, skall bäras av de olika verksamhetsgrenarna (se prop. 1973:160 s 578).

Till § 20 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Angående tillgänglighållande av protokollet, se kommentaren till § 16

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.