Parkering

Uppdaterad 2021-11-30

PARKERINGSINFORMATION Enligt Tordyvelns samfällighetsförenings ordningsregler, är samfällighen ett bilfritt område. Transport till och från fastigheterna är tillåtet för i och urlastning. Därefter skall bilar parkeras på markerade parkeringsplatser eller i garage. Om bil kvarlämnas/parkeras vid egen fastighet, efter i och urlastning, och den står kvar mer än 10 minuter kan kontrollavgift tas ut.

Ordinarie samfällighetsstämma och extrastämma 2019 har beslutat att införa parkeringsövervakning av samfällighetens parkeringsplatser fr.o.m. 2019-09-01

*Varje dag mellan klockan 00.00 – 06:00 krävs det parkeringstillstånd.

*Mellan klockan 00.00-24 00 skall alltid en bil vara parkerad i garaget som tillhör fastigheten.

*Gästparkeringarna är endast till för gäster alltså inte bilar som tillhör personer som är folkbokförda i tordyvelns samfällighetsförening. Man ska inte parkera på gästparkeringarna oavsett tid på dygnet. Om man bryter mot detta kommer man att tilldelas en kontrollavgift.

Kontroll kommer att ske via Säkerhetstjänst i Väst AB vid minst tre tillfällen varje vecka mellan klockan 00.00-24.00. Kontroll sker av markerade parkeringsplatser, infartsvägar till fastigheterna samt gästparkeringarna. Kontrollavgift tas ut vid felaktig parkering med 500 skr. Eventuella synpunkter/besvär om utfärdade kontrollavgifter sker direkt till bevakningsföretaget (Säkerhetstjänst).

Från och med 2021-09-15 utökas bevakning/kontroll via Säkerhetstjänst. Kontroll sker på alla parkeringsplatser, infafartsgator, grönområden inom Tordyveln (beslut på stämman 2021) samt tillsyn av kvarterslokal och garage. Kontroll kan ske dagligen mellan 00.00-24.00

Kontroller via Säkerhetstjänst omfattar inte de 7 förhyra parkeringsplatserna för husbil-husvagn-båtkärra.

BOENDE I TORDYVELN

Parkeringstillstånd lämnas ut till boende som är mantalsskrivna (folkbokförda) på adress som tillhör Tordyvelns samfällighet och som har registrerade personbilar. Du som hämtar parkeringstillstånd skall informera användarna om vilka regler som gäller för parkering.

Exempel på antal parkeringstillstånd: 1 bil registrerad = inget parkeringstillstånd, 2 bilar registrerade = 1 parkeringstillstånd, 3 bilar registrerade = 2 parkeringstillstånd

ÄNDRING AV ANTALET PARKERINGSTILLSTÅND Om det under året sker en förändring av bilantalet, så att ytterligare parkeringstillstånd behövs, så gälller följande; Skicka ett SMS till kontaktpersonen i styrelsen med uppgift om registreringsnummer på samtliga bilar på din adress, ditt namn, din adress och telefon. Kontroll sker merd Transportstyrelsen. Du blir sedan kontaktad så snart kontroll skett.

GÄSTPARKERING Gästparkeringar finns på följande ställen. 2 parkeringsplatser vid vardera de 4 stora parkeringsplatserna inom Tordyveln + 4 parkeringsplatser vid husvagnsuppställningen (vid "bullervallen") samt 3 platser framför gavel på Fredriksbergsvägen 12 a. Samtliga gästparkeringar är skyltade. Glöm inte meddela DINA besökande vilka parkeringsregler som gäller. Som framgår av skyltar så är gästparkering begränsad till 12 timmar, vilket gäller för alla gäster som använder gästparkeringen. Säkerhetstjänst utför kontroll så att 12-timmars regel tillämpas.

HUSVAGN / HUSBIL Korttidsparkering är tillåten max 7 dagar i följd. Denna period får inte upprepas med kortare intervall än 10 dagar. Husbil/Husvagn får använda 2 parkeringsplatser om behov finns. Parkeringstillstånd krävs. Kontakta styrelsen i god tid.

HEMTJÄNST För de som har hemtjänst mellan klockan 00.00 – 06.00 och behöver parkeringstillstånd, kontakta ordföranden för vidare information.

VID AVFLYTTNING FRÅN TORDYVELN . FRÅN OCH MED DECEMBER 2019 NÄR NYA PARKERINGSTILLSTÅND DELAS UT FÖR ÅR 2020, GÄLLER FÖLJANDE: Den som säljer sin fastighet skall meddela köparen vilka parkeringsregler som gäller för Tordyveln. Utlämnade parkeringstillstånd lämnas tillbaka till styrelsen. Nya fastighetsägare får kvittera ut sitt/sina parkeringstillstånd. Vid eventuella frågor kontakta styrelsen. (Även utlämnade parkeringstillstånd som inte längre används, t.ex det finns färre antal bilar, skall återlämnas till styrelsen. Parkeringstillstånd får inte överlåtas).

Kontroll sker fortlöpande av att rätt antal parkeringstillstånd är utlämnade

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.