Ordningsregler

Ordningsregler, beslutade av ordinarieårsstämmor och extrastämor.

(Uppdaterad 2021-08-28)

**************************************************************

1. Överlåtelse av fastighet

Medlem som överlåter sin fastighet och därmed utträder som medlem ur samfälligheten,uppmanas att i god tid till styrelsen anmäla dag för överlåtelse, samt information om ny ägare.

2. Uttaxering/Ekonomi
För drift och underhåll uttas en avgift per månad.

Avgiften för varje fastighet framgår av årligen upprättad debiteringslängd. Månadsavgiften omfattar värme/varmvatten, kallvatten, drift samt fondmedel.

Styrelsen får inte upptaga lån utan att beslut tagits på samfällighetsstämma om lånets syfte och lånevillkor.

Fondmedel skall användas för löpande underhåll och reparation, och får inte disponeras av styrelsen utan särskilt beslut av samfällighetsstämma.

Månadsavgiften betalas till samfälligheten via s.k. autogiro. Avgiften betalas förskottsvis.

Förfallodag är den 1:a i varje månad.

Saknas medel (helt eller delvis) på av fastighetsägaren angivet konto vid förfallodag, utgår förseningsavgift enligt beslut på ordinarie årsstämma.
En (1) förseningsavgift utgår för varje obetald månadsavgift.

Förseningsavgift uttages först efter 5:e bankdagen efter förfallodagen. Vid betalning krediteras påförd förseningsavgift före månadsavgift.

3. Försäkringar
De gemensamhetsanläggningar som styrelsen ansvarar för, skall vara försäkrade med ett betryggande belopp.

Ansvarsförsäkring för styrelsen skall vara tecknad.

4. Byalag/Åldermän
Kvarteret Tordyveln har varit indelad i 16 ansvarsområden, med en Ålderman (kontaktperson) i varje område. Stämman 2021 beslöt att avskaffa åldermannafunktionen. Medlem har möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter till styrelsen, bl.a. genom att använda Hemsidan, fliken FORUM

5. Skötsel och drift
Gemensamhetsanläggningen (bl.a. gräsklippning - snöröjning - sandning - grusupprag - löpande städning (samma som de 2 tidigare städdagarna) sköts via extern entreprenad av HSB. Även om entreprenad finns, så har medlemmarna också ansvar för att området sköts, så att det är snyggt och rent.

6. Garage och parkeringsplatser
Enligt samfällighetens anläggningsbeslut 1972-08-08 punkt 2a ingår garagebyggnader och parkeringsplatser i gemensamhetsanläggningen för Tordyvelns Samfällighet. Det innebär att det som ingår i gemensamhetsanläggningen är gemensamt för boende, och skall skötas och förvaltas gemensamt. Till varje fastighet hör 1 bestämt angivet garage (numrerat efter fastighetsindelning).

Utöver garage finns ett antal markerade parkeringsplatser. Parkeringsplatserna är till antalet färre än garagen. Parkeringsplatserna får disponeras av boende och besökare till Tordyveln.

Styrelsebeslut april 2019:
Borttappad, trasig, förstörd (motsv.) fjärrkontroll till garageport skall ersättas av fastighetsägaren. Beställning av ny/nya fjärrkontroller sker hos styrelsen. Fastighetsägaren får stå för kostnaden vid byte.

Angående garageplatser:
1. Garageplats är endast till för regelmässig uppställning av motorfordon.

2. Oregistrerade fordon får inte vara parkerade i garage.

3. Motorvärmare, varken eldrivna eller bensindrivna (motsvarande) får inte användas i garage. (Vårt försäkringsbolag, Länsförsäkringar, rekommenderar att vi inte använder motorvärmare i våra garage, med hänsyn till brandrisk och garagens utformning).

4. I varje bil får förvaras en godkänd bensindunk med max 5 liter bensin, samt en liten flaska ca 1 liter spolarvätska (Rekommendation från MSB, september 2018). Generellt gäller aktsamhetskrav.

5. Övriga brandfarliga vätskor, gas, gasol, motsvarande, får inte förvaras i bilar och/eller i gemensamhetsgarage.

6. Bilreparationer, svetsning eller liknade arbeten får inte ske i garage, (information från räddningstjänsten och försäkringsbolaget).

7. Den som disponerar ett garage är skyldig att se till att garaget är låst.

Angående parkeringsplatser

Som framgår av samfällighetens ordningsregler punkt 7 (Motortrafik) är området bilfritt. Transport till och från fastigheterna är tillåtet för i och urlastning. Därefter skall parkerings ske på markerade parkeringsplatser eller i garage.

Oregistrerat fordon får inte vara parkerade på markerade parkeringsplatser.

Uppställning av husvagn och husbilar får ej ske för någon längre tid. Korttidsparkering är tillåtet max 7 dagar i följd. Denna korttidsparkering får ej upprepas med kortare intervall än 10 dagar. Om behov finns, får husvagn/husbil disponera 2 parkeringsplatser under korttidsparkeringen. .

Tvättning av fordon är inte tillåtet inom samfälligheten enligt miljöföreskrifter för Skövde kommun.

Fr.o.m. och med 2019-09-01 gäller parkeringstillstånd för alla parkeringsplatser (gäller ej för hyrda husvagnsparkeringar). Se vidare information under fliken "PARKERING"

7. Motortrafik
Enligt anläggningsbeslut för samfälligheten ingår alla körbara gång och cykelvägar i gemensamhetsanläggningen.
Området är planerat som bilfritt. Transporter till och från fastigheterna är tillåtet. Efter i eller urlastning skall fordon parkeras i garage eller på gemensamma markerade parkeringsplatser.

Enligt Räddningstjänsten är det önskvärt att inga bilar parkeras på egna fastigheten, då det utgör hinder/risk vid bränder.

8. Kvarterslokalen
Kvarterslokalen tillhör gemensamhetsanläggning och kan disponeras av medlemmar.
Bokning sker via styrelsen / utsett kontaktperson.

Mer information finns på hemsidan under flik Kvarterslokalen. På samma ställe finns också information om ordningsregler m.m. för kvarterslokalen.

9. Lekplatser
Inom samfälligheten finns en kvarterslekplats, lekplatser, bouleplan samt bollplan. Skötsel av lekplatser, bollplan m.m. sker via via entreprenad (HSB). Som medlem har Du också ansvar för att lekplatser m.m. är i god ordning. Rapportera eventuella skador/fel/brister till styrelsen.

Lekplatser, bollplan och bouleplan är till för boende inom Tordyveln, och får användas dagligen mellan 08.00-22.00.

10. Ombyggnationer m.m.
I anläggningsbeslut från 1972 punkt 6 samt i ändringsbeslut från 1978 punkt 4, framgår följande:

-Fastighetsägare får inte vidtaga åtgärder som försvårar eller fördyrar underhåll och reparation av gemensamhetsanläggning.

-Det yttre underhållet av byggnaderna inklusive plank o.d. på anslutna fastigheter, skall i möjligaste mån samordnas genom samfällighetens försorg, så att yttre miljön ej försämras. Väsentliga förändringar i fasadutformning, material och färgsättning får endast ske efter samråd med byggnadsnämnden (stadsarkitekten).

Inför varje förändring av fastigheten, rekommenderas medlemmarna att kontakta Skövde kommun för råd och information, (samt eventuella ansökningshandlingar). Vid förändringar är det viktigt att följa fastighetens tomtgräns.

11. Husdjur
Vid flera samfällighetsstämmor har behandlats frågan om att husdjur (företrädesvis hundar och katter) förorenar inom samfälligheten.

Årsstämmor har beslutat att rekommendera djurägare att hålla uppsikt och ta ansvar för sina djur, så att förorening inte sker inom samfälligheten.

Särskild påpekande har gjorts om förorening på lekplatser och i sandlådor. Vidare har önskemål framförts av att hundar hålls kopplade inom samfälligheten. /Slut

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.